دیونایزر ( آب خالص ساز )

  همراه با پیشرفت فن آوری استفاده از آب مقطر نیز گسترش یافته و با توجه به نیاز آب خالص با کیفیت های متفاوت، روشهای متفاوتی برای تولید آب بدون املاح بوجود آمده است.

بطور کلی در تولید آب خالص ( دیونیزه ) از ۴ روش اصلی زیر استفاده می شود:

۱- تقطیر (Distilled Water  )

۲- اسمز معکوس Reverse Osmosis )

۳- دیونایزیشن ( Deionization )

۴- الکترودیونایزیشن ( Electrodeionization )

   دستگاه های تولید آب مقطر ( دیونایزر ) این شرکت نیز با تلفيق روشهای RO و DI جهت تامین آب خالص و فوق خالص برای مصارف گوناگونی نظیر صنایع نیمه هادیها، خنک کاری بویلر و کوره القایی، شستشو و آبکاری قطعات، آندایزینگ، صنایع داروسازی، آزمایشگاههای تشخیصص طبی و دانشگاهی، بیمارستان ها، کاربردهای نظامی، صنایع شیمیایی، تولید آب باتری، آبب اسید و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.