کيفيت آب شرب ۱۷۰۰ مشترک روستايي در صومعه سرا ارتقاء يافت

کيفيت آب شرب ۱۷۰۰ مشترک روستايي در صومعه سرا ارتقاء يافت

کيفيت آب شرب 1700 مشترک روستايي در صومعه سرا ارتقاء يافت

 ابراهيم پارسا پيش از ظهر يکشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه شهرستان صومعه سرا اظهار کرد: ارتقاي کيفيت آب شرب دو روستاي شهرستان صومعه سرا اجرا شد.

وي با بيان اينکه با اجراي اين طرح يک هزار و ۷۰۰ مشترک روستايي از آب شرب سالم تري برخوردار شدند، افزود: در راستاي اين طرح دو باب مخزن هوايي ۱۰۰ مترمکعبي تعديل فشار و ذخيره آب شرب مجتمع آبرساني نوخاله با کلر دُز بالا شستشو شد.

رئيس شبکه آب و فاضلاب روستايي صومعه سرا خاطرنشان کرد: يک دستگاه کلرزن نيز به منظور گندزدايي آب شرب اين مشترکان در مجتمع آبرساني نوخاله وارد مدار شد.

وي هدف از اجراي اين طرح را بهبود کيفيت آب آشاميدني يک هزار و ۷۰۰ مشترک روستاهاي نوخاله اکبري و جعفري عنوان کرد و گفت: بيش از ۴۵ ميليون ريال براي اين کار هزينه شد.