دیونایزر

دیونایزر

دیونایزر (آب مقطر)

 

برای رسیدن به آب مقطر(Distilled water) و هدایت الکتریکی صفر میکروزیمنس از تکنولوژی اسمز معکوس دوبل یا دو مرحله ای (Double R.O) جهت خالص سازی آب در دو مرحله استفاده می گردد. در فرآیند مذکور، آب پس از تصفیه  از مرحله اول اسمز معکوس با درصد نمک های محلول نسبتا پایین وارد سیستم اسمز معکوس مرحله دوم می گردد و در نهایت، به هدایت الکتریکی در حد صفر میکروزیمنس خواهیم رسید.
اسمز معکوس فرآیندی فیزیکی است که می تواند از محلول به کمک غشا نیمه تراوا، حلال تقریبا خالص تهیه کند. این پدیده می تواند تا ۹۸% از جامدات محلول(T.D.S) و کلوئیدی موجود در محلول را حذف کند.
طراحی فرآیند اسمز معکوس دوبل یا دستگاه آب مقطر گیری را می توان بر روی یک یا دو شاسی مجزا درنظر گرفت. سیستم تولید آب مقطر بدلیل بالا بودن راندمان کاری و مصرفی می تواند از مقرون به صرفه ترین سیستم های تصفیه آب صنعتی نسبت به روش هایی همچون الکترودیونزینش باشد

 

 

دیونایزر

دیونایزر دستگاهی شامل یک ستون کاتیونی و یک ستون آنیونی است که قابلیت تولید آب بدون یون با هدایت الکتریکی زیر یک میکروزیمنس را داراست. در ستون کاتیونی کلیه ی کاتیون ها شامل کلسیم، منیزیم، سدیم و پتانسیم و در ستون آنیونی، کلیه ی آنیون ها شامل کربنات، سولفات، کلراید، نیترات و سیلیکات حذف می شوند.
ستون کاتیونی بعد از اشباع شدن با اسید(+H) و ستون آنیونی با هیدروکسید دارای پروتون(OH-)، احیا می گردد.