آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن صنعتی، دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس، دستگاه آب شیرین کن کشاورزی

اسمز (Osmosis) پدیده ای طبیعی و بسیار مهم در طبیعت است. این فرآیند زمانی رخ می دهد که یک محلول رقیق در مجاورت یک محلول غلیظ قرار می گیرد. مثال طبیعی آن جذب آب توسط ریشه گیاه و جذب آب از خون در بدن انسان می باشد. بعنوان مثال اگر دو محلول آب نمک که یکی غلیظ تر و دیگری رقیق تر را توسط یک غشاء نیمه تراوا از یکدیگر جدا کنید، نمک تمایل دارد که از غشاء عبور کرده و به سمت محلول رقیق حرکت کند و آب نیز تمایل دارد از قسمت رقیق به قسمت غلیظ نفوذ کند. غشاء نیمه تراوا یک صافی است که اجازه عبور آب از داخل منافذ خود را می دهد ولی مانع عبور املاح، مواد محلول، باکتری ها و مواد بیماری زا می گردد. غشاء نیمه تراوا مانند پنجره ای می ماند که اجازه عبور هوا را می دهد ولی اجازه عبور سایر مواد را به داخل نمی دهد.

فرآیند اسمز معکوس آب شیرین کن صنعتی (Reverse Osmosis) برخلاف فرآیند طبیعی اسمز عمل می کند و با ایجاد فشار زیاد جهت غلبه بر فشار طبیعی اسمزی باعث عبور آب از ممبران ها می گردد. بنابراین نیاز به فشار بالایی جهت عبور آب از غشاء نیمه تروا و نمک زدایی دستگاه آب شیرین کن صنعتی می باشد.در شکل زیر براحتی می توان تفاوت بین فرآیند اسمز و اسمز معکوس را مشاهده کرد:

تصفیه آب دستگاه آب شیرین کن صنعتی با روش اسمزمعکوس (RO)

اصول تصفیه آب با روش دستگاه آب شیرین کن صنعتی افزایش فشار در جریان آب خام ورودی جهت غلبه بر فشار اسمزی معمول و عبور آن از غشاء نیمه تراوا می باشد. به این ترتیب آب خام ورودی به دو جریان آب با املاح بسیار پائین (Permeate) و آب غلیظ با املاح بسیار بالا (Concentrate) تقسیم می گردد. مادامی که فشار وارده به آب خام ورودی به اندازه ای باشد که بر فشار اسمزی معمول غلبه کند، آب خالص از غشاء نیمه تراوا دستگاه آب شیرین کن صنعتی عبور کرده و مواد محلول در پشت غشاء باقی مانده و وارد جریان غلیظ می گردد. جریان غلیظ را می توان دفع کرد یا مجددا جهت مصرف بعنوان آب خام به سیستم دستگاه آب شیرین کن صنعتی برگشت داد. جریان آب رد شده از غشاء که بعنوان آب شیرین استفاده می شود، ۹۵ تا ۹۹ درصد املاح خود را با این روش از دست می دهد.

باید توجه داشت که در فرآیند اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن صنعتی از روش فیلتراسیون متقاطع (Cross Filtration) استفاده می شود. استفاده از فیلتراسیون طبیعی دستگاه آب شیرین کن صنعتی باعث گرفتگی غشاء یا عبور مواد جامد از غشاء می گردد. با استفاده از فیلتراسیون متقاطع آب خالص از یک طرف غشاء و مواد محلول از طرف دیگری غشاء حرکت می کنند. جهت ممانعت از گرفتگی غشاء عبور جریان آب غلیظ از روی غشاء دستگاه آب شیرین کن صنعتی با جریان آشفته (Turbulent Flow) بسیار موثر خواهد بود.