تنها ۱۲۰ حلقه چاه آب شرب درسطح استان زنجان

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گفت : تعداد چاه های موجود در سطح استان ۲۰ هزار حلقه می باشد که تنها ۱۲۰ حلقه چاه مربوط به  آب شرب شهری است.

مهندس علیرضا جزء قاسمی مدیر عامل شرکت آبفای استان با اشاره به مطلب فوق گفت : بیش از ۹۰ درصد این چاهها مربوط به بخش کشاورزی است و سهم بسیار ناچیز برداشت آب شرب از سفره های زیرزمینی برای آب شرب مشترکین می باشد .

وی افزود :با توجه به قرار گرفتن استان زنجان جزء چند استان دارای تنش آبی ، تامین آب شرب شهروندان به جهت حساسیت امر در الویت وظایف دولت در سطح وزارت نیرو  و این شرکت قرار دارد .

مدیر عامل شرکت آبفای همچنین افزود : در مصرف آب صرفه جویی کنید جمله ای که بی هیچ تردیدی در این دهه اخیر نه تنها حس آگاهی بخشی داشته بلکه در پس خود موجی از نگرانی و تامل در باب آینده ای نامعلوم را نیز به تصویر می کشد .

جزء قاسمی گفت : شرایط فعلی کشور یا بهتر بگویم اقلیم ایران یکی از بحرانی ترین شرایط و توامان با نبود الگوی درست و مناسب در راستای کاهش بحران وضعیت نامطلوبی را ایجاد کرده است .

وی خاطر نشان کرد : به همان اندازه که مردم نسبت به این مقوله آگاهی دارند به همان اندازه نیز در بروز شرایط نقش دارند .

مدیر عامل شرکت آبفای تصریح نمود : آب باید اهمیت واقعی خودش را پیدا کند لزوم فرهنگ مصرف بهینه منوط به فصل تابستان نباشد که هر سال بر اساس سنت همه ساله کلامی در باب آن گفته شود و پس از مدتها به فراموشی سپرده شود .