• تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

در تصفیه آب صنعتی کلر زني اگر چه بسيار رايج است اما تصفیه آب صنعتی نياز به تجهيزات متعدد و جاگير و از همه مهمتر نقل و انتقال و کاربرد گاز خطرناک کلر دارد ايمني کامل در طراحي سيستمهاي ذخيره و نگهداري کلر بايستي رعايت گردد بدليل آنکه گاز کلر بسيار سمي و خورنده است . در کاربرد کلر به عنوان ضد عفوني کننده و تصفیه کننده آب صنعتی رعايت موارد زير الزامي است .
– در تصفیه آب صنعتی کلريناسيون روزمره بايستي نزديک نقطه کاربرد صورت گيرد .
– ذخيره کلر و تجهيزات کلريناتور بايستي در اتاقهاي جداگانه صورت گيرد.
– در تصفیه آب صنعتی تهويه بايستي کف اتاق تعبيه گردد بدليل اينکه گاز کلر سنگينتر از هوا مي باشد .
– در تصفیه آب صنعتی ذخيره کلر بايد جدا از تغذيه کننده هاي کلر صورت گيرد .
– اتاق کلر يناتور بايد از نظر حرارت کنترل گردد. حداقل دماي ٢١ درجه سانتي گراد پيشنهاد مي شود .
– از تابش خورشيد بطور مستقيم روي سيلندرهاي گاز کلر جلوگيري به عمل آيد . وهرگز حرارت تصفیه کننده آب صنعتی به طور مستقيم در تماس با سيلندرها نباشد .
کلر گازي است سمي و چنانچه در کاربرد آن رعايت نکات ايمني نشود ممکن است باعث انفجار و مسموميت گردد . به علاوه مانند تمام روشهاي شيميايي تصفیه آب صنعتی ماده اي به آب افزوده شده و طعم آن را تغيير مي دهد و هزاران ترکيب خطرناک و بعضا سرطان زا پديد مي آورد . امروزه مشخص شده که کلر با مواد آلي درون آب ترکيب و واکنش نشان داده و با تشکيل تري هالو متانهاي گوناگون (THMS ) چيزي حدود ٨٥٠ ترکيب کارسينوژن ( سرطان زا ) پديد مي آورد .
اثرات زيست محيطي ناشي از گاز کلر در تصفیه آب صنعتی منابع آبي بدين صورت است که مقدار بيشتر از ٥/١ ميلي گرم در ليتر باعث مرگ و مير آبزيان مخصوصا ماهي مي گردد .
بنابراين استفاده از پرتودهي فرابنفش و گاز ازون بطور روز افزون در تصفیه آب صنعتی مورد توجه قرار گرفته وجايگزين کلر مي شوند .