اندازه گیری ph خاک

نشانگر صنعتی

گام ۱

با استفاده از بیلچه، چاله ای به عمق ۵ تا ۱۰ سانتی متر، در خاک ایجاد کنید. خاک درون چاله و هرگونه شاخه و زباله خارجی را از داخل آن بردارید.

اندازه گیری PH خاک

گام ۲

چاله را با آب مقطر پر کنید. آب باران، به دلیل اندکی اسیدی بودن و آب بطری یا شیر، بدلیل خاصیت بازی آنها، چندان مناسب نیستند. چاله را به اندازه ای پر کنید که سطحی گلی در زیر داشته باشید.

اندازه گیری PH خاک

گام ۳

نشانگر صنعتی را داخل گل فرو ببرید. دقت کنید که نشانگر تمیز و تنظیم شده باشد تا نتیجه دقیق تری نشان دهد؛ بدین منظور، نشانگر را با پارچه و یا دستمال تمیز کرده و آن را داخل گل فرو ببرید.

اندازه گیری PH خاک

گام ۴

به مدت ۱ دقیقه نشانگر را در خاک نگه دارید. اندازه PH بین ۱ تا ۱۴ است، لذا نشانگر شامل اعدادی غیر از این بازه نمی باشد. عدد ۷ خاک خنثی را نشان می دهد. اعداد بالای ۷، میزان بازی بودن خاک و اعداد زیر ۷، اسیدی بودن خاک را نشان می دهند.

اندازه گیری PH خاک

گام ۵

این اندازه گیری را از نقاط مختلف زمین بردارید. میانگینی از اعداد مربوط به هر قسمت را حساب کنید و روی آن نظر دهید.

اندازه گیری PH خاک

کلم قرمز

گام ۶

یک کلم قرمز بزرگ برداشته و آن را با چاقو نصف کنید و مقداری از آن را تکه تکه کنید. آبی که از کلم تولید می شود، بنا بر میزان PH، باعث تغییر رنگ آن می شود.

اندازه گیری PH خاک

گام ۷

مقداری آب مقطر را بجوشانید.

اندازه گیری PH خاک

گام ۸

تکه های کلم قرمز را داخل آب در حال جوش بریزید. بگذارید ۱۰ دقیقه بجوشد و سپس تکه های کلم را در بیاورید تا یک محلول ارغوانی بدست بیاید. این محلول PH حدود ۷ دارد؛ یعنی خنثی است.

اندازه گیری PH خاک

گام ۹

مقداری از این محلول را داخل دو لیوان جداگانه بریزید. به یکی از لیوان ها، سرکه و به لیوان دیگر جوش شیرین اضافه کنید. سرکه اسیدی است و محلول را به زنگ صورتی در می آورد. جوش شیرین از آنجایی که خاصیت قلیایی دارد، محلول را به رنگ آبی و یا سبز در می آورد.

اندازه گیری PH خاک

گام ۱۰

حال وقت آن رسیده تا خاک را تست کنید. مقدار کمی از محلول کلم را داخل ظرفی بریزید و مقدار کمی از خاک خود را داخل آن بریزید. ۳۰ دقیقه منتظر بمانید تا واکنش انجام شود.
اگر محلول ارغوانی شد، خاک خنثی است.
اگر محلول صورتی رنگ شد، نشان از اسیدی بودن خاک دارد. هرچه خاک اسیدی تر باشد، غلظت رنگ صورتی بیشتر خواهد بود.
رنگ آبی و سبز، قلیایی بودن خاک را نشان می دهد. هرچه رنگ سبز محلول، روشن تر باشد، قلیایی بودنش بیشتر است.

اندازه گیری PH خاک

سرکه و جوش شیرین

گام ۱۱

مقداری از خاک زمین را بردارید. در دو ظرف جداگانه، یک قاشق پر از خاک بریزید.

اندازه گیری PH خاک

گام ۱۲

در یکی از ظرف ها سرکه بریزید. درصورتی که کف روی خاک ایجاد شود، خاک قلیایی است. در این صورت نیازی نیست که به مرحله بعد بروید.

اندازه گیری PH خاک

گام ۱۳

به ظرف دیگر آب اضافه کنید، به مقداری که خاک تبدیل به گل شود. حال جوش شیرین اضافه کنید. در صورت ایجاد کف، خاک شما اسیدی است.

اندازه گیری PH خاک

گام ۱۴

درصورتی که هیچ کدام از نمونه ها کف نکردند، بدین معنی است که به احتمال زیاد خاک شما خنثی است. این میزان PH مقداری مطلوب برای بیشتر خاک هاست.

اندازه گیری PH خاک

نکات و هشدارها

اگر نشانگر PH شما عددی نبود و از نشانگر رنگی استفاده کردید، سبز یعنی خاک خنثی، زرد و یا نارنجی یعنی خاک اسیدی و سبز پررنگ خاک قلیایی را نشان می دهد.

از تمیز بودن وسایل اطمینان حاصل کنید تا میزان PH دقیق خوانده شود. هیچگاه خاک را با دست بدون دستکش برندارید.

نتایج را یادداشت کنید تا در صورت نیاز به آنها رجوع کنید.

بهتر است از ۶ نقطه در یک زمین نمونه برداری کنید تا نتایج قابل اطمینانی حاصل شود.

برخی از نشانگرهای صنعتی، دستورالعمل متفاوتی دارند که بهتر است قبل از استفاده، خوانده شوند.